پردیس شهید باهنر کرمان

آدرس : ساختمان شماره 1خیابان پاسداران -دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر تلفن :2723005- ساختمان شماره 2- خیابان زریسف - جنب خانه معلم -تلفن : .3120505 آدرس سایت : psbk.cfu.ac.ir آدرس ایمیل : t.kerman.bahonar@gmail.com


نظرات کاربران