پردیس شهید باهنر کرمان

بازدید از پردیس شماره سه واقع در رفسنجان توسط مدیریت پردیس و همکاران دو پردیس


نظرات کاربران